Clasa pregătitoare

1. Descrierea unităţii de învăţământ


Adresa: Aleea Turnu Roşu Nr. 2
Sibiu, Romania
Cod: 550361
Telefon: 0269434002
Fax: 0269433410
Email: cnpas_sb@yahoo.com


    Colegiul Naţional Pedagogic “Andrei Şaguna” Sibiu face parte din elita şcolilor transilvănene, apreciate  ca  fiind "culmea şi rădăcina şcolilor româneşti" (Moise Nicoara,1815), şcoli ce au transferat lumina evangheliei dezvăluirii şi propăşirii neamului nostru prin cultură şi unitate, formând dascăli - adevăraţi apostoli ai neamului. Trecutul istoric al şcolii noastre este asumat de către generaţiile actuale de dascăli şi de elevi care, conştienţi de tradiţia culturală glorioasă, au dezvoltat şi dezvoltă activităţi şi comportamente instructiv - educaţionale onorabile şi contribuie la păstrarea locului fruntaş în învăţământul românesc.

    Baza materială.  Şcoala noastră dispune pentru ciclul primar, de săli de clasă luminoase şi călduroase, cu mobilier adecvat categoriei de vârstă a elevilor. Pentru clasele pregătitoare au fost desemnate săli de clasă mai încăpătoare, care au fost dotate cu mobilier nou, conform cerinţelor formulate de minister. În aceste săli de clasă nu se desfăşoară ore după masa, astfel încât materialele şi mijloacele didactice să fie mereu la îndemâna cadrului didactic. Prin pavoazarea acestor săli cu produse ale activităţii elevilor din timpul orelor de curs se realizează o atmosferă plăcută, adecvată vârstei şi preocupărilor micilor elevi.   Galerie foto

    Pentru anul şcolar 2020-2021 unitatea noastră are aprobate 2 (două) clase pregătitoare, după cum urmează:

     - 1 clasă pregătitoare la secţia română - 22 elevi

     - 1 clasă pregătitoare la secţia germană - 22 elevi


Unitatea noastră nu organizează programul "Şcoala după şcoală".


2. Circumscripţia şcolară

Localizare în oraş

Colegiul Naţional Pedagogic “Andrei Şaguna”Sibiu
Nume arteră
Descriere
Aleea Biruinţei
Aleea Buia
Strada Dorului
Strada Gorăslău
Strada Hipodromului
   - de la intersecţia cu str. Mirăslău până la intersecţia cu Calea Dumbrăvii
Bulevardul Mihai Vireazul
   - de la Calea Dumbrăvii până în dreptul aleii Turnu Roşu
Strada Mirăslău
   - de la intersecţia cu str. Hipodromului până la intersecţia cu Aleea Biruinţei
Strada Oituz
   - de la intersecţia cu str. Hipodromului până la intersecţia cu Bulevardul Mihai Viteazul
Aleea Turnu Roşu

Aici - Harta circumscripţiei

    Notă : În acest an şcolar, ISJ Sibiu nu a alocat circumscripţii şcolare pentru secţia germană.

Plan de şcolarizare pentru anul şcolar 2021 - 2022

3. Informaţii privind înscrierea în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022

  Program înscriere (Prima etapă 29 martie - 28 aprilie 2021):

 • de luni până joi între orele 08.00-18.00
 • vineri între orele 08.00-17.00

Ordin privind aprobarea Metodologiei de înscriere în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021 - 2022şi a Calendarului înscrierii

Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021 - 2022

Metodologie de înscriere în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021 - 2022

Anexele 1, 2 şi 3 ale metodologiei de înscriere în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021 - 2022

Criterii de departajare pentru înscrierea în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021 - 2022

  Actele necesare înscrierii:

 • cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail sau se poate depune la secretariatul unităţii de învăţământ la care părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal doreşte înscrierea copilului, caz în care părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal va transmite unităţii de învăţământ şi declaraţia-tip pe propria răspundere, prevăzută în Anexa 3 la Metodologie, cu privire la veridicitatea informaţiilor completate în cerere.
  (Validarea cererii este obligatorie şi se face la secretariatul unităţii şcolare)
 • copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal instituit/reprezentantului legal (act doveditor);
 • copie şi original al certificatului de naştere al copilului;
 • părinţii divorţaţi depun la înscriere hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului, Conf. Art. 14, alin (4) din Metodologia de înscriere (acolo unde este cazul);
 • recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (pentru un copil care împlineşte vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2021 inclusiv);
 • alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice de departajare (acolo unde este cazul).

! Notă: Conform Metodologiei de înscriere în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021 - 2022:
           Art. 13
   (8) În vederea asigurării fluenţei procedurilor şi a evitării aglomeraţiei, unităţile de învăţământ vor asigura inclusiv posibilitatea de programare telefonică a părinţilor pentru completarea şi/sau validarea cererilor-tip de înscriere. Numărul de telefon la care părinţii pot apela este afişat la avizierul unităţii de învăţământ, pe site-ul acesteia, dacă există, şi pe site-ul inspectoratului şcolar.
   (9) Unităţile de învăţământ vor informa părinţii că ordinea în care se programează telefonic pentru completarea şi/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se prezintă pentru completarea şi/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere şi/sau acordarea unei priorităţi la înscriere. Informaţia va fi afişată la secretariatul unităţii de învăţământ, la avizierul acesteia şi pe site-ul şcolii, dacă acesta există, şi va fi comunicată direct părinţilor la momentul programării telefonice sau al prezentării pentru completarea/validarea cererii-tip de înscriere.

! Notă: Părinţii care doresc înscrierea copiilor la secţia germană şi aparţin minorităţii germane pot aduce acte doveditoare pentru această apartenenţă. Actele se vor depune la secretariatul unităţii până în data de 28 aprilie 2021. Acte necesare

4. Informaţii pentru părinţi

Informaţii utile pentru părinţi oferite de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu :
Înscrierea în învăţământul primar 2021 - 2022


Informaţii pentru părinţi de pe pagina oficială a Ministerului Educaţiei şi Cercetării :
Înscrierea în învăţământul primar 2021 - 2022

TELVERDE 0800816269, informaţii privind înscrierea în ciclul primar - în intervalul luni-joi, între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00 .

© Copyright 2012-2021, www.cnandreisaguna.ro Toate drepturile rezervate.